Warte uwagi

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom
tel/fax: (074) 8550233
e-mail: ogolniak@wp.pl

Dyrektor:
dyrektorlostrzegom@interia.pl

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek 8:00 - 16:00

Księgowość

Pon - Pt
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

LO okiem kamery


BIPBiuletyn Informacji Publicznej--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały do pobrania:
1. Statut naszego LO - Statut.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat:

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
przy ul. Kościuszki 31 w Strzegomiu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy Inspektor ds. BHP i PPOŻ

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
d) znajomość z przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
e) kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 1997.109.704 z dnia 1997.09.18) 
- minimum zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 – letni staż zawodowy lub,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu (Kodeksu Pracy, Rozporządzenia rady ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy itp.)
- znajomość przepisów prawa oświatowego,  

2. Wymagania pożądane:
1. doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych,
2. komunikatywność, dyspozycyjność,
3. dobra organizacja pracy,
4. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność
 
3. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 2/40 etatu,
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony,
c) wynagrodzenie zgodnie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014.1786 tj. z dnia 20014.12.11) oraz regulaminem wynagradzania ZSO w Strzegomiu.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. dokonywanie przeglądów warunków pracy w obiekcie szkoły i budynku hali sportowej,
2. dokonywanie okresowej oceny i analiz stanu bhp i ppoż. oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji,
3. występowanie do dyrektora placówki z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. nadzorowanie i usuwanie wskazanych zaleceń,
5. prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
6. opracowanie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych pracowników szkoły
7. prowadzenie zadań z zakresu specjalistycznego nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym
8. współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i ppoż. oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceni i postanowień, 
9. przeprowadzenie szkoleń pracowników szkoły w zakresie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
10. udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzenie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.sporządanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w placówce zasadami.
  
5. Wymagane dokumenty:
a) CV
b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
g) oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu a przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kościuszki 31 w Strzegomiu, ( poniedziałek –czwartek w godz. 7:30 – 15:30, piątek 8:00-16:00) lub przesłać pocztą, w terminie do 26.02.2018 r. decyduje data wpływu.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Inspektor ds. BHP i PPOŻ ".

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty powiadomimy telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8550 233.

Dyrektor mgr Tomasz Marczak  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wygenerowano w sekund: 0.01
1,957,878 Unikalnych wizyt